02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی مکانیک

فوریت، اعتماد، کیفیت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته مکانیک
انجام کلیه خدمات دانشگاهی مکانیک حقوق در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی مکانیک: اهدای زمان به دانشجویان مکانیک برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید